Informatie over leeftijdslabels Mooiland

Welke leeftijdlabels zijn er?

Jongerenlabel

Een jongerenlabel is een voorrangslabel waarbij woningzoekenden tot en met 22 jaar voorrang hebben bij toewijzing van de woning onder de kwaliteitsgrens (€ 424,44, prijspeil 2019) voor jongeren tot 23 jaar. 

Bij gebrek aan kandidaten komen ook overige leeftijden in aanmerking.

60+ label

Dit is een voorrangslabel waarbij woningzoekenden vanaf 60 jaar (en woningzoekenden jonger dan 60, die vanwege fysieke beperking in een nultredenwoning moeten wonen), voorrang krijgen bij toewijzing. 

Bij gebrek aan kandidaten wordt voorrang gegeven aan 50-plussers. Hierna komen ook overige leeftijden in aanmerking komen.

Seniorenpluslabel

Dit is een voorrangslabel waarbij woningzoekenden die een indicatie hebben voor intramurale zorg die niet in hun huidige woning geleverd kan worden, voorrang hebben bij toewijzing van de woning. Hieronder vallen woningzoekenden met een zorg pakket of vergelijkbare intramurale indicatie.

Uitgangspunten en overwegingen om woning te labelen 

Jongerenlabels

Uitgangspunt bij de selectie is dat alle woningen onder de € 424,44 in principe een jongerenlabel krijgen tenzij: 

 • De woning een 60+ label heeft; 
 • De woning onderdeel uitmaakt van een seniorencomplex of in directe nabijheid van zorginstelling ligt; 
 • De woning groter is dan 50 m²; 
 • De woning meer dan 2 slaapkamers heeft;  
 • het vanuit leefbaarheidsoverwegingen het niet wenselijk is een jongerenlabel toe te kennen. 
 • er onvoldoende woningen overblijven met een huurprijs onder € 424,44 voor andere doelgroepen

Op basis van de vraag en de slaagkans kan het aantal woningen met een label aangepast worden.

60+ labels

Bij het labelen van 60+ woningen hanteren we de volgende uitgangspunten en overwegingen:

 • Is er sprake van een nultredenwoning ? d.w.z. gelegen op begane grond of is per lift bereikbaar. In de woning liggen alle primaire voorzieningen (woon-, slaap-, badkamer en keuken) gelijkvloers.
 • Wat is het huidige aantal 60+ woningen en hoe verhoudt zich dit tot totaal aantal woningen ? 
 • Toevoeging van 60-plus voorrangslabel mag niet onevenredig ten koste gaan van de beschikbaarheid van huurwoningen voor de andere leeftijdsgroepen. Zo willen we bijvoorbeeld ook jongeren kansen bieden in het dorp. 
 • Is er op basis van vraagdruk reden om meer woningen te 60+ te labelen ? 
 • Is er op basis van slaagkanscijfers reden om meer woningen 60+ te labelen ?  
 • Daarnaast kunnen de volgende situaties ook leiden tot een aanvulling op de labels:
 • Het volledig ontbreken van 60-plus voorrangslabels in bepaalde dorpen of wijkdelen. 
 • Nultredenwoningen die in nabijheid van een zorgcomplex zijn gelegen of die deel uitmaken van een complex waar ook een ontmoetingsruimte is.
 • Nultredenwoningen die voorzien zijn van aanpassingen voor ouderen zoals een traplift. 
 • Variatie in huurprijs

Op basis van vraagdruk en slaagkans kan het aantal labelwoningen aangepast worden.

De slaagkans en vraagdrukcijfers worden jaarlijks opgesteld door de marktonderzoekers. 

Seniorenpluslabel

Bij het labelen van seniorenpluswoningen hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • de woningen zijn rolstoelgeschikte nultredenwoningen. De woning ligt op de begane grond of is per lift bereikbaar. In de woning liggen alle primaire voorzieningen (woon-, slaap-, badkamer en keuken) gelijkvloers.
 • de woningen zijn fysiek rechtstreeks verbonden zijn aan een zorginstelling of anders op beperkte loopafstand (ca. 10 tot 20 meter) van een zorginstelling gelegen.  
 • toezegging van zorginstelling dat zij VPT in de woning kunnen leveren.