Jaarverslag 2021 Stichting Huurders Belangen Landerd

pastedGraphic.png

Als huurdersorganisatie hebben we ook in 2021 niet alle plannen die we hebben beschreven in het jaarplan, waaronder de bewonersavonden met Mooiland on tour, kunnen verwezenlijken vanwege Corona. 

De stichting heeft zelf, zowel fysiek als via de videoconferentie dienst Microsoft Teams (Teams), 5 maal overleg gehad.

Met Mooiland 4 maal (woonconsulente Steffie Smit en technisch beheerder Morgan Vloet)

De prestatieafspraken die in 2020 meerjarig zijn gemaakt en ondertekend, zijn gecontinueerd. 

Doordat de Gemeente Landerd per 1 januari 2022 gaat fuseren met de Gemeente Uden tot de Gemeente Maashorst, hebben we contact gezocht met de huurdersorganisatie van Area (de wooncorporatie te Uden) om kennis te maken met die organisatie.

Tijdens het kennismakingsoverleg dat live kon plaatsvinden, is er  besproken  hoe we de prestatieafspraken vorm kunnen geven. 

Samen met Mooiland en bureau Fraye wordt er nu aan gewerkt om eenduidige afspraken te maken. 

Daarvoor zijn inmiddels werkgroepjes gemaakt die in 2021 drie bijeenkomsten hebben gehad via Teams.

De werkgroepjes bestaan uit: Leden van de H.O. Landerd, Mooiland, Gemeente Maashorst, Area en de H.O. van Area.

Zij bespreken de volgende kernpunten: Beschikbaarheid en Betaalbaarheid,  Wonen en Zorg / Sociaal Domein, Duurzaamheid,  Wijkontwikkeling, Leefbaarheid en Veiligheid.  Dan is er overleg op bestuurlijk niveau en de kerngroep waarin alles wordt besproken.

De huurdersorganisatie  heeft in April de Huurwijzer van de Woonbond, samen met een brief bij alle huurders in Landerd bezorgd.  

In oktober hebben we  een brief bezorgd bij alle huurders waarin we hebben uitgelegd wat de prestatieafspraken inhouden en de huurders uitgenodigd om mee te denken en te praten in deze, of aan te sluiten bij onze organisatie.

We hebben als huurdersorganisatie ook bekendheid gegeven aan onze organisatie door ieder kwartaal  bij nieuwe huurders welkomstkaartjes af te geven, samen met een flyer en een aardigheidje van de organisatie.

Bij renovatie aan woningen van Mooiland zorgen we dat er een brief en een flyer bij de desbetreffende huurders wordt bezorgd waarin wij wijzen op het bestaan van onze organisatie.

Huurders kunnen ons dan bellen met vragen als men er niet uitkomt bij een eventueel meningsverschil tussen huurder, aannemer en/of Mooiland.

De huurdersorganisatie heeft deelgenomen aan de actie “Soepen” van Mooiland, door bij huurders aan te bellen en een kop soep uit te reiken.

De huurdersorganisatie is ook betrokken bij de sloop/nieuwbouw van In De Bogerd te Schaijk. Regelmatig is er overleg geweest met bewoners, Mooiland en onze organisatie

De Hr. Jacques Willemsen heeft aangegeven per 01 – 01 – 2022  na 11 jaar te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de huurdersorganisatie. Wij respecteren zijn besluit en danken hem voor zijn grote inzet.

Gelukkig hebben we 2 nieuwe leden kunnen begroeten, te weten: Teun van Beek, die de taak van penningmeester op zich neemt, en Mariska Jonkerman die als bestuurslid aanschuift. Welkom allebei.

Johanna van Mun

Voorzitter/ Secretaris St. Huurders Belangen Landerd