Aedes en Woonbond in gesprek nieuw Sociaal Huurakkoord

Aedes en de Woonbond, als vertegenwoordigers van corporaties en huurders, gaan in gesprek over een nieuw Sociaal Huurakkoord voor de komende jaren. Al tweemaal eerder sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord af.

Het nieuwe Sociaal Huurakkoord  bouwt voort  op de Actieagenda Wonen, waarin door 34 organisaties de plannen zijn neergelegd voor hun inzet op nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid in de komende 10 jaar. Daarin is in ieder geval vastgelegd dat wij uitgaan van een inflatievolgend huurbeleid en het continueren van maatwerk voor huurders die relatief weinig inkomen hebben ten opzichte van hun huurprijs en uitvoering van het Klimaatakkoord.

Betaalbare woonlasten

Verdergaande maatregelen die de woonlasten betaalbaar maken en houden, willen wij in een nieuw Sociaal Huurakkoord afspreken en vastleggen. Daarbij is het doel om voor meerdere jaren huurders en corporaties zekerheid te bieden over de ontwikkeling van de woonlasten enerzijds en de huurinkomsten anderzijds. Noodzakelijk is dat de nieuwe regering de verhuurderheffing afschaft. Daarnaast vragen wij ook het vertrouwen van de komende regering om deze afspraken te honoreren en over te nemen in eventuele wet- en regelgeving, naast een robuuste inkomensondersteuning via de Huurtoeslag en via gemeentelijk armoedebeleid.