Bouwachterstand vraagt om keuzes

Woningcorporaties halen bouwtargets niet door een slechte financiële conditie concludeert de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De oplossing ligt in slimmere politieke keuzes.

Bron: Getty Images 

Terwijl een verhuurderheffing de rem zet op het realiseren van de broodnodige sociale nieuwbouw, vraagt de overheid woningcorporaties ook huren te matigen. Zo verdampen hun inkomsten. Van de nieuwbouwplannen realiseert de sector in 2018 61 procent en in 2019 78 procent.

Corporatiesector mist investeringskracht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) rekent in dit rapport voor dat de sector op lange termijn niet de noodzakelijke investeringen kan doen omdat de sector de broodnodige investeringskracht mist.

Tot 2035 nog minder voor woningbouw

De Aw schrijft(externe link) dat als de financiële situatie van de corporaties niet verandert er tot 2035 nog minder kan worden geïnvesteerd in sociale nieuwbouw en verduurzaming. Alleen samenwerking op landelijk en gemeentelijk niveau kan volgens de Aw deze impasse doorbreken en belemmeringen wegnemen. Meer geld alleen, is niet voldoende. De politiek en corporaties moeten keuzes maken: niet alles is mogelijk.

Actieagenda Wonen

Om het tij te keren ondertekende de Woonbond mede de Actieagenda Wonen. Hierin vraagt een brede coalitie van 34 partijen, waaronder Aedes(externe link) en VNG, financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de Actieagenda.

Verbreed de Woningbouwimpuls

Concreet vraagt de Actieagenda het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls van 2 miljard euro per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken. Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structurele regeling van 300 miljoen per jaar.

Nieuw regeerakkoord

Tevens pleiten de partners voor een Rijksontwikkelfonds en een Koopstartfonds. Volgens de partners van de Actieagenda is het daarnaast nodig om na de verkiezingen in het nieuwe regeerakkoord bindende afspraken vast te leggen. Zoals over de financiën van gemeenten en over betere interbestuurlijke verhoudingen tussen de overheden.